۱- کشمکش دول امپریالیستی و متحدین آنها در خاورمیانه ، به قیمت بحرانی کردن منطقه، ویرانی چند کشور و کشتار و آوارگی میلیونها انسان و عروج انواع دسته جات قومی، مذهبی و کانگسترهای نظامی و... ، آینده سیاهی را در مقابل مردم این منطقه قرار داده است. بی جوابی دولتهای غربی و بهم ریختن توازن ناپایدار قبلی آنها، جهان را با ناامنی و ناروشنی و کشورهای منطقه را در یک کشمکش ویرانگر و بحرانی کامل روبرو کرده است، امری که مهر خود را بر هر تحولی در منطقه و کشورهای آن از جمله ایران زده است.
امروز آینده مردم خاورمیانه بیش از هر زمانی به کشمکش و رقابت دولتهای تا مغز استخوان ارتجاعی مانند اسرائیل، عربستان، ترکیه، ایران و... و متحدین جهانی و محلی آنها در دل یک سناریوی مرگبار گره خورده است. کشمکشی که اساسا با اتکا به جنگهای نیابتی توسط احزاب و گروههای قومی و مذهبی موجود یا دست ساز، پیش میرود.
۲- عروج ترامپ و تشدید فشار به جمهوری اسلامی، در کنار تخاصمات دولتهای مرتجع عربستان، اسرائیل و... با ایران، آلترناتیو سازی اینبار بر متن خاورمیانه قومی و مذهبی شده، شرایط مناسبی را برای ابراز وجود مجدد اپوزیسیون بورژوایی مستاصل و بی افق مهیا کرده است. نیروهای قومی و مذهبی مخالف جمهوری اسلامی از مجاهد تا بخشی از سلطنت طلبان و ناسیونالیستهای "کرد" مجددا بادبان کشتی در گل نشسته خود را با سیاستهای ترامپ و متحدین محلی او تنظیم کرده اند.
۳- وجود مسئله "کرد"، به عنوان یک معضل تاریخی در ایران، کشتار و توحش جمهوری اسلامی علیه مردم کردستان، تنفر عمیق مردم محروم کردستان از جمهوری اسلامی، سرمایه گذاری احزاب ناسیونالیست کرد روی این واقعیات، کردستان و احزاب ناسیونالیست کرد را کاندید مناسبی برای تسویه حساب دول مرتجع منطقه و امریکا با جمهوری اسلامی کرده است. پیوستن حزب دمکرات کردستان ایران (شاخه هجری) به این سناریو و اعلام دوره جدید مبارزه مسلحانه "راسان"، آغاز این پروسه و پروژه سیاه علیه مردم در کردستان، و بالطبع ایران، به نام مبارزه با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بود.
٤- بحث "همکاری" پنج جریان اپوزیسیون کرد، دو شاخه حزب دمکرات و دو جریان سازمان زحمتکشان عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی زاده همراه با کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) در این دوره و پیوستن "سازمان خبات"(گروهی اسلامی از نوع سنی) در دوره اخیر به این جمع، طرح جبهه کردستانی از جانب عبدالله مهتدی و شکل گیری عملی این اتحاد، نشست و گفتگوهای مکرر آنها به کمک مستقیم مسعود بارزانی و "انستیتوی تحقیقات خاورمیانه"(میری) در اربیل، زیر افقی است که سیاست آمریکا و دولتهای مرتجع منطقه و تخاصطات آنها با جمهوری اسلامی باز کرده است و جواب به نیازی است که در مقابل آنها گذاشته اند.
٥- با پیوستن رسمی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) به جبهه ناسیونالیستهای کرد و تصویب رسمی این پیوستن در کنگره ١٧ این جریان، تدوین پلاتفرم این "جبهه" زیر عنوان عوامفریبانه "همکاری و تنطیم مناسبات" با نیروهای سیاسی در کردستان، هم "جبهه کردستانی" و هم کومه له علیزاده، عملا و رسما وارد دوره دیگری از حیات خود شده اند. پیوستن کومه له به این جبهه و رسمیت دادن به آن در کنگره این سازمان، تلاش برای بردن اعتبار کمونیسم درکردستان و تاریخ جدال کمونیستها در این جامعه علیه جمهوری اسلامی، پشت این جبهه و در خدمت آن، مستقل از فریبندگی آن، لطمه ای به چپ جامعه و ضربه ای به جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان است. پیوستن کومه له علیزاده به جبهه ناسیونالیستها، تعرضی از موضع راست علیه چپ و کمونیست و آزادیخواهی در جامعه کردستان است.
٦- اتحاد این جریانات زیر نام "جبهه کردستانی" یا هر نام و نشان دیگری، مستقل از ادعای تشکیل دهندگان آن، مستقل از نیت و هدف هر یک از احزاب و فرقه های قومی و مذهبی تشکیل دهنده آن، انتخابی آگاهانه از جانب آنان برای ایفای نقش در معادلات سیاسی منطقه زیر سایه سیاستهای آمریکا و متحدین او است. "جبهه کردستانی" جبهه ای ارتجاعی است که نه تنها به مبارزات آزادخواهانه مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی بیربط است، بعلاوه در خدمت سد کردن آن و امید بستن به ارتجاع بین المللی و منطقه است. پروژه ای که فریبکارانه به نام "دفاع" از مردم کردستان و تحت لوای مسئله "کرد" و ستمگری علیه مردم کردستان، اعلام میشود.
تشکیل این جبهه نه تنها کوچکترین قدمی در جهت رفع ستم ملی و حل مسئله "کرد" نیست، که سو استفاده از این معضل واقعی در خدمت سیاستی ارتجاعی است.
٧- از آنجا که جمهوری اسلامی خود يکی از مهمترين عوامل و نيروها در دامن زدن به تفرقه و کشمکشهای قومی و مذهبی در منطقه است، دامنه اين سیاست و پروژه به کردستان محدود نخواهد ماند و مهر خود را بر آینده مبارزه طبقه کارگر و مردم محروم در ایران برای آزادی، رفاه، برابری و سعادت خواهد زد.

حزب حکمتیست(خط رسمی) اعلام میکند:
تامین ابتدایی ترین مطالبات سیاسی، رفاهی و اجتماعی مردم آزادیخواه ایران در گرو سرنگون کردن جمهوری اسلامی است. مبارزه آزادیخواهانه مردم کرستان برای رفاه و آزادی و برای زندگی انسانی، مبارزه ای غیر قومی، متمدن، سکولار و بخشی از مبارزه عدالتخواهانه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران علیه جمهوری اسلامی است.
هر نوع امید بستن به دخالتهای امپریالیستی از محاصره اقتصادی، حمله نظامی و جنگ نیابتی عربستان تا رژیم چینج ... در هر گوشه از ایران، اقدامی علیه مبارزات مستقل طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران و در خدمت تحمیل یک سناریوی سیاه به جامعه ایران است.
هر نوع همکاری و بند و بست نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی با دولتها از آمریکا تا دول مرتجع منطقه، به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی و تحت لوای دفاع از مبارزه مردم محروم، هر نوع دیپلماسی سری و دور از چشم مردم، اقدامی علیه مبارزات مردم آزادیخواه ایران است و محکوم است. رابطه با هر دولتی و مذاکره و مناسبات با آنان در هر سطحی باید علنی و با اطلاع مردم ایران و کل نیروهای سیاسی باشد.
سواستفاده جمهوری اسلامی و تلاش برای میلیتاریزه کردن کردستان به بهانه دخالت دولتهای خارجی، هر نوع دستگیری و پرونده سازی رایج آنها علیه فعالین سیاسی، کمونیستها و آزادیخواهان، فعالین و رهبران اعتراضات حق طلبانه مردم کردستان، را به عنوان توطئه جمهوری اسلامی علیه مبارزات حق طلبانه طبقه کارگران، زنان و محرومین جامعه باید افشا و در مقابلش ایستاد.
حزب حکمتیست همراه طبقه کارگر، مردم آزادیخواه و کمونیستها در کردستان علیه هر تلاشی جهت قومی و مذهبی کردن مبارزه مردم آزادیخواه کردستان، خواهد ایستاد. هر گونه تحریکات نفاق افکنانه قومی و مذهبی، تلاشی ارتجاعی علیه طبقه کارگر ایران، علیه همسرنوشتی طبقاتی آنها و علیه مردم آزادیخواه ایران و در خدمت ارتجاع و جمهوری اسلامی است و سد بستن در مقابل چنین تحریکاتی را وظیفه مستقیم خود و هر نیروی سیاسی متمدن و مسئولی میدانیم.
حزب حکمتیست همراه طبقه کارگر، زنان و مردان آزادیخواه در کردستان، دست رد به سینه "جبهه کردستانی" و افق ارتجاعی این جبهه زیر سایه سیاستهای دولت آمریکا و دول مرتجع منطقه میزنیم، و با مبارزات مستقل و متحدانه خود برای آزادی و برابری، دوشادوش طبقه کارگر و مردم محروم ایران در مقابل جمهوری اسلامی صف میبندیم.
حزب حکمتیست در مقابل هر تلاشی برای سوء استفاده از تاریخ و اعتبار مبارزه ما کمونیستها در کردستان، سوء استفاده از مبارزه چند نسل از زنان و مردان کمونیست در کردستان توسط رهبری کومه له علیزاده، در خدمت اعتبار بخشیدن به ارتجاع ناسیونالیستی و "جبهه کردستانی"، قاطعانه می ایستد.

حزب حکمتیست(خط رسمی) همه کمونیستها، فعالین آگاه طبقه کارگر، همه زنان، جوانان و آزادیخواهان و نیروهای سیاسی مسئول را به مبارزه ای همه جانبه علیه جمهوری اسلامی و علیه سیاستهای ارتجاعی دول منطقه و علیه هر گروه و جریانی که تحت هر نامی زیر افق و سیاستهای آنها برود، فرا میخواند. ما همه کمونیستهای جامعه کردستان را به مبارزه ای مشترک، مستقل و سراسری برای جامعه ای آزاد و برابر فرامیخوانیم. جمهوری اسلامی را باید با قدرت طبقه کارگر و مردم محروم انداخت. نیروی این سرنگونی نه دول مرتجع آمریکا،عربستان، اسرائیل و متحدین آنها، که نیروی طبقه کارگر آگاه و صف انسانهای شرافتمندی است که برای دست یابی به زندگی انسانی و مرفه، آزاد و سعادتمند لحظه شماری میکنند.
بیانيه کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)
١٤ اوت ٢٠١٧