هفت ژوئن امسال، مسعود بارزانی در تویتر خود اعلام کرد که دوشنبه ۲۵ سپتامبر رفراندم برای استقلال کردستان عراق برگزار میشود.
۲۸ ژوئن واشنگتن پست در مطلبی به قلم مسعود بارزانی نوشت:
"درحالیکه نتیجه رفراندم آینده استقلال کردستان را معلوم میکند، با این وجود زمان سنجی و شرایط استقلال ما بستگی به مذاکرات با بغداد و مشورت با سایر همسایگان و جامعه بزرگ تر بین المللی، دارد. ما در مذاکراتمان با بغداد منعطف خواهیم بود."
به این حساب، تصمیم مردم کردستان عراق، هرچه باشد، و هراندازه که"بسیار خوش بینانه" شرایط برگزای رفراندم "دمکراتیک" باشد، اجرای آن میتواند دهه ها و نسل ها مسئله مورد مشاجره و معامله و مذاکره و گروکشی، احزاب ناسیونالیست کرد با دولت مرکزی عراق، دولت های ترکیه و ایران و آمریکا و کشورهای اروپایی باشد.
فراخوان دولت اقلیم، که اساسا برای کاهش فشار اعتراضات مردم و طبقه کارگر و بعلاوه گروکشی و امتیاز بگیری صورت گرفته است، طبعا می بایست توسط احزاب چپ و کمونیست، طبقه کارگر و مردم آزادیخواه کردستان و عراق، پاسخ می گرفت. استقلال کردستان عراق، برای دولت اقلیم و بخصوص بارزانی، همیشه نه پروژه ای برای کشور دار کردن مردم کرد زبان عراق، که وسیله ای برای معامله، باج بگیری، و بازی های دیپلماتیک و گوشه بازی با دولت های غربی و دول منطقه بوده است.
ما بارها و بارها اعلام کردیم که ناسیونالیسم کرد و احزاب آن، قابلیت کشور دار کردن هیچ بخشی از کردستان های منطقه را ندارند! بورژوازی کرد، پس از تجربه شکست خورده جمهوری مهاباد در ایران و حاکمیت دو دهه عشیره فاسد بارزانی در عراق، سرنوشت اش را به بورژازی های عرب، ترک، ایران و از همه مهمتر به شکاف های منطقه ای و صف بندی های بین المللی بسته است. احزاب ناسیوالیست کرد، قدرت و حاکمیت شان را در کردستان عراق، هم برای طبقه کارگر و هم برای طبقه خود، به نمایش گذاشته اند.
اعلام رفراندم در کرستان عراق، که توسط بارزانی برای ساکت نگاه داشتن پائین، باز معامله گری و گروکشی صورت گرفته است، تیغ دولبه و پرتگاهی برای احزاب ناسیونالیست کرد و دولت اقلیم است. طبقه کارگر و شهروندان به تنگ آمده از حاکمیت فاسد عشیره بارزانی و نگران از آینده نامعلوم شان در ماندن با عراق فدراتیوـ سناریو سیاهی که تصویر موصل و آزاد سازی آن، رعشه بر اندام هر جانداری می اندازد، باید از این فرصت استفاده کنند و این رفراندم را به پایان حاکمیت احزاب ناسیونالیست و ملی و مذهبی تبدیل کنند.
فراخوان و رفراندم ۲۵ سپتامبر، پروپاگاندی از جنس پروپاگاندهای سنتی احزاب ناسیونالیست که اساسا برای چانه زنی، معامله و سهم خواهی از دولت های مرکزی و قدرت های بین المللی صورت میگرفت، نیست. پروژه ای است که تاریخ اجرای آن مشخص و به مراجع بین الملی و دولت مرکزی عراق اعلام شده است.
رفراندم قرار است برگزار شود، این معلوم است! بعلاوه معلوم است که آقای رئیس دولت اقلیم، از همین امروز تاریخ و نحوه اجرای نتیجه رفراندم را، نه بسته به قدرت و آرا مردم و شهروندان ساکن شهرهای کردستان عراق و ساکنین مناطق تحت مشاجره، که تماما وابسته به شکاف های منطقه ای و مشروط به نظر قدرت حاکم امروز در کردستان عراق است!
رفراندم قرار است برگزار شود، اما اجرای آن باز وسیله معامله و چانه زنی و امتیاز گیری احزاب ناسیونالیست از دولت مرکزی، دولت های منطقه و دول غربی خواهد بود. قرار است چند نسل دیگر از مردم کردستان عراق، این بار به بهانه نحوه اجرای استقلال، منتظر بمانند و به عشیره بارزانی وقت بدهند تا به حاکمیت فقر و فساد و ثروت اندوزی خود، ادامه دهند! قرار است "مسئله کرد" همچنان چون استخوان لای زخم به نفرت قومی و ملی بین عرب زبان و کرد زبان، به تفرقه در صفوف کارگر کرد زبان و عرب زبان، بیش از پیش دامن زند! این سناریو کشوردار کردن مردم کردستان عراق، از منظر دولت اقلیم و مسعود بارزانی است. سناریویی که نه تنها مردم کردستان عراق را کشوردار نخواهد کرد، که کار و زندگی آنها را وسیله رقابت های میلیتاریستی در منطقه و جهان، خواهد کرد.
از همین امروز باید به اولین تقلب در رفراندم نه گفت! هیچ کس، و به طریق اولی دولت اقلیم حق ندارد نتیجه رفراندم را مشروط به هیچ چیز، جز اراده آزادانه مردم کند! سازمان ملل حق ندارد خود را از این رفراندم کنار بکشد! باید مجیورشان کرد، همانطور که این رفراندم را همچون رفراندم در هرکشور دیگری، به رسمیت بشناسند و خود را ملزم به اجرای آن کنند!
باید مراجع بین المللی و دولت مرکزی عراق و دولت های منطقه به آرا مردم در کردستان عراق گردن بگذارند و بی هیچ شرط و شروطی، حق تشکیل دولت مستقل مردم کردستان عراق را به رسمیت بشناسند و تمام قوانین بین المللی حق حاکمیت، در مورد کردستان عراق، فورا به اجرا درآید.
برگزاری رفراندم، چک سفید جدیدی به دولت اقلیم و احزاب ناسیونالیست کرد، نیست تا هرآنطور که شرایط معامله گری و کاسه لیسی و گروکشی ممکن میکند، با نتیجه آن بازی کنند.
بدون چینن خواستی، بدون چنین تضمینی، رفراندم دولت اقلیم و مسعود بازانی، بی اعتبار و حلقه دیگری از گروکشی و معامله گری و بازی با سرنوشت مردم کردستان عراق است و باید محکوم شود.

ثریا شهابی

۳ جولای ۲۰۱۷