به دنبال تحرکات تروريستي دو هفته پيش در تهران، مردم ايران و بويژه مردم کردستان شاهد دور جديدي از ارعاب و تحميل فضاي امنيتي از جانب جمهوري اسلامي بوده اند. کاملا معلوم بود که اين نوع تحرکات سياه مذهبي - قومي به امنيتي کردن فضاي جامعه و بگير ببند از جانب رژيم ”مشروعيت“ مي دهد و گلوي توده هاي وسيع مردم را بيشتر مي فشارد. رژيم اينبار قرار است به بهانه ”امنيت و مبارزه با داعش و تروريسم“ از زير بار مطالبات تلنبار شده مردم قسر در رود. مطالباتي که چهار دهه است کوبيده شده و به يغما رفته است.
مردم! جنگ دول مرتجع منطقه و جمهوري اسلامي عليه منافع کثيف همديگر به بهانه ”مبارزه با داعش“ که در کل خاورميانه خونين در جريان است، مستمسکي است براي فرار جمهوري اسلامي از زير فشار مطالبات رفاهي و برحق شما، و در عوض براه انداختن دور جديدي از قرباني کردن همه ما؛ جنگ و ”امنيتي“ که قرار است به بهانه آن، ماشين سرکوب رژيم در برابر آزادي و آزاديخواهي در داخل را روغن کاري کند، جنگ و امنيت ما نيست. اين امنيت و جنگ دشمنان ماست؛ جنگ همان کساني است که طي همين چند سال اخير بدترين فقر و فلاکت و بيکاري و تحقير و تبعيض را در حق ما روا داشته اند. جنگ همان کساني است که کماکان اختناق و استبداد قرون وسطايي، بي حقوقي کامل بشر و اعدام را به زندگي روزمره ما مردم ايران و همه ساکنين خاورميانه تبديل کرده اند.
براي مردم ايران تنها راه خاتمه دادن به اين اوضاع مشقت بار پايين کشيدن جمهوري اسلامي از مسند قدرت و حاکميت است. همانطور که براي مردم اسراييل صورت مسله دولت فاشيست اسراييل است، همانطور که براي مردم ترکيه صورت مسله دولت سرکوبگر ترکيه است، همانطور که براي مردم عراق صورت مسله دولت مرکزي عراق است، همانطور که براي مردم کردستان عراق صورت مسله بارزاني است. و ...
بنابراين، پيش از آنکه تعرض جديد جمهوري اسلامي به بهانه ”امنيت“ عليه جامعه بتواند پا بگيرد، بايد آن را خنثي کرد. با موج اعتراض و مبارزه راديکال عليه امنيتي کردن فضا از جانب جمهوري اسلامي و عليه هر جريان و باند سياهي که بخواهد برابري طلبي و آزاديخواهي شما را به کجراهه ببرد، نشان دهيد که هرگز به زندگي در اين توحش عادت نکرده و نخواهيد کرد. از هر فرصتي براي علم کردن مطالبات رفاهي تان، براي مبارزه در راه کنار زدن فضاي امنيتي در شهر و محله و مکان کار و زيست تان استفاده کنيد. وسيعا عليه عمال رژيم که مبلغ تبليغات در عرصه ”امنيت“ دروغينشان اند بطور جمعي اعتراض کنيد. اهداف پوچ و سرکوبگرانه آنان را تحت نام ”حفظ امنيت“ قاطعانه افشا کنيد.
عليه صف هاي طويل و برگشتن هاي دست خالي اعتراض کنيد. عليه هرگونه تضيقات سياسي و اجتماعي و هرگونه محدوديت هاي معيشتي و رفاهي ناشي از جنگ اين جنايتکاران عليه همديگر در خاورميانه و به بهانه ”مبارزه با داعش و تروريسم“ اعتراض کنيد. هر عرصه فشار و محدوديت و ستم عليه زندگيتان توسط جمهوري اسلامي به بهانه و يا بخاطر ”امنيت“شان را مورد اعتراض قرار دهيد.
آن دوران گذشت که مردم ايران دسته دسته براي پر کردن خندقهاي نظام، پاک کردن ميدان هاي مين، سرباز دولت هاي ارتجاعي و قرباني جنگهايشان شوند. گذشت آن دوراني که چپ و راست وعده دروغين گشايش اقتصادي به مردم ميدادند.
اما و مهمتر از همه، جمهوري اسلامي و دولت اعتدالش تنها زماني در مقابل همه ما زانو مي زند که نگذاريم بيش از اين در منگنه امنيتي کردن فضاي جامعه، فقر، بيکاري و اختناق، خرد شويم. در هم کوبيدن فضاي ارعاب و ناامني که عليه شما و منافع و مطالباتتان برپا شده و ادامه دارد، با اتحاد حول پرچمي روشن و سوسياليستي و با مبارزه اي راسخ براي يک دنياي بهتر، ميسر است.


فواد عبداللهي