حمله های تروریستی امروز در تهران، چندین کشته و دهها نفر زخمی برجای گذاشت. باند تروریستی-اسلامی داعش مسئولیت این حمله جنایتکارانه را به عهده گرفته است.
این ترورها و قربانی گرفتن از مردم بیگناه، بی قید و شرط محکوم است. این جنایات کمترین جایی در مبارزه حق طلبانه مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی ندارد. تروریزه و ناامن کردن محیط کار و زندگی مردم، تنها و تنها ابزار جریانات باند سیاهی قومی-مذهبی است.
نباید اجازه داد جمهوری اسلامی از کشیده شدن دامنه تروریسم داعش به تهران، در گسترش سرکوب و فضای امنیتی و ارعاب خود استفاده کند. نباید اجازه داد مبارزه با تروریسم مجوز تعرض بیشتر دستگاه سرکوب علیه مبارزه حق طلبانه مردم برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی شود.
کوتاه کردن دست باندهای قومی-مذهبی کار ما مردم آزادیخواه، کار ما کمونیستها است. باید خود مستقلا و به نیروی متحد و متشکل خود بساط جریانات قومی- مذهبی از سلفی ها تا.... را جمع کرد. قدرت دفاع مستقل مردم از امنیت و زندگی خود، تنها ضامن مبارزه مستقل ما علیه هر نوع تروریسم و هر جریان و دولتی است که با گسترش ترور، ناامنی، زندگی، امنیت و مدنیت جامعه را تهدید میکند.
حزب حکمتیست ضمن تسلیت به بازماندگان این حمله های تروریستی، مردم را به دفاع مستقل از زندگی و امنیت خود فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)
۷ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۱۷ خرداد ۱۳۹۶)