ثريا شهابي: حمله شیميایی سه روز پیش به مردم بیگناه سوریه، از سوی هر هیولایی صورت گرفته باشد، برکتی در دامان هیئت حاکمه آمریکا گذاشت تا بر سر منشا سیاست دو دهه گذشته خود باز گردد.

امروز پرزیدنت ترامپ، که ترهات و اراجیف گفتن های حاشیه ای اش، خواب «استابلیشمنت» را بهم زده بود، سرعقل آورده شد و با دور زدن همه مراجع بین المللی و قانونی خودشان، ۵۰ موشک به سمت سوریه روانه کرد.

این تمام خاصیت نمایش زجه ها و لاشه هایی بود که رسانه های اصلی غرب از حمله شیميایی در سوریه و از قربانی شدن مردم بیگناه آن پخش کردند!

دست بردن به میلیتاریسم، تکیه به ارعاب توسط ماشین جنگی و دهن کجی به همه قوانین بین المللی مصوب مراجع خودشان، یک رکن مهم بقا بورژوازی آمریکا و شرط عظیم ماندن عظمت «تمدن آمریکایی» است. هیروشیما و ویتنام و کره و عراق و خاورمیانه و دهها و دهها منطقه بمباران شده، جنگ زده و تخریب شده دیگر، آمریکا را آمریکا کرد!

هیئت حاکمه آمریکا از این فرصت استفاده کرد. ترامپ را از حاشیه اتوپیای «حفظ اقتدار اقتصادی» با براه انداختن «جنگ های تجاری» بر رقبا، و از امید بستن به دست بردن به جنگ تجاری با استفاده از ماشین جنگی، از «گوشه بازی» با روسیه و چین به میدان اصلی سیاست در آمریکا کشاند.

با این کار، بر متن تخریب بیشتر خاورمیانه و دامن زدن بیشتر به تخاصمات قومی و ملی و مخرب، سوت پایان «ترامپیسم» بعنوان گرایشی خارج از نظام در آمریکا، زده شد.

بار دیگر خون های ریخته شده مردم بیگناه سوریه، دست مایه برگشتن آمریکا بر ریل همیشگی استفاده از بمب و موشک شد و ترامپ را پشت استابلیشمنت، حفظ برتری میلیتاریستی و نظامی بر رقبا٬، بعنوان تنها راه علاج خروج بورژوازی آمریکا از بن بست های سیاسی و اقتصادی، آورد و رام کرد.

برای بورژوازی آمریکا، برای حفظ سلطه خود بر رقباي جهانی، روسیه و اروپا و چین، و برای به پشت صحنه راندن بن بست و معضلات داخلی حاکمیت، جنگ همیشه بهترین گزینه بوده است.

میلیتاریسم و ارعاب نظامی، حفظ و تداوم شکاف های تاریخی با «محورهاي شرارت» خود ساخته، شاه کلید نجات جنازه عفونی قدرقدرت بورژوازی پیروز و باقیمانده از جهان دوقطبی است.

این کلید اما امروز، زنگ زده تر از آن است که بتواند حتی موقتا معضلات لاینحل بورژوازی غرب و در راس آن آمریکا را، تخفیف دهد.

کشتار مردم بیگناه در خاورمیانه و قلدری نظامی، دیگر قادر به نجات این جنازه عفونی نیست. سرانجام باید پاسخ معضلات کار و بیکاری و ناامنی مردم آمریکا، مردم اروپا، طبقه کارگر و صدها و صدها میلیونها نفری که اعتمادی به هیئت های حاکمه خود در غرب ندارند، را داد.

کشتار مردم خاورمیانه، فقط پرونده جنایات شان را قطور تر میکند، نجات شان نمی دهد.